Pojistná smlouva - vznik a zánik, účastníci pojištění

 • ve smlouvě o finančních službách se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné,
 • součástí jsou konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě smluvní strany,
 • musí být uzavřena vždy písemně a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok.

Způsob uzavření pojistné smlouvy:

 • osobně na pobočce pojišťovny,
 • prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele,
 • on-line prostřednictvím internetu,
 • prostřednictvím dalších prodejních kanálů (makléři, cestovní kanceláře, pošta, realitní makléři).

Pojistka:

 • potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady pojistníka druhopis pojistky.

Obsah pojistné smlouvy:

 • určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje,
 • vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události,
 • výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné nebo jednorázové,
 • vymezení doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena.

Pojistné podmínky

 • nedílná součást pojistné smlouvy,
 • zpracovává je pojistitel pro jednotlivé typy pojištění,
 • obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost,
 • pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen (kromě smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku).

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

Uzavření pojistné smlouvy

Datum, kdy je pojistná smlouva podepsána.

Počátek pojištění

Je přesně stanoven v pojistné smlouvě a jedná se o termín, od kterého vznikají práva a povinnosti z pojištění. Pojištění vzniká od 00:00 hod. dne následujícího po dni uzavření pojistné smlouvy. (např. pojistnou smlouvu uzavírám dne 8.9., datum vzniku počátku je od 00:00 hod. 9.9.).

Zánik pojištění

 Uplynutím pojistné doby

V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

Nezaplacením pojistného

V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

Dohodou 

V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

Výpovědí

je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo  pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období,

 • do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,
 • do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
 • zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,
 • smrtí pojištěné fyzické osoby
 • zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

Odstoupením od smlouvy

Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

Změna vlastnictví pojištěného majetku

Pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

 Jiné důvody

 • zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,
 • smrtí pojištěné fyzické osoby
 • zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

Účastníci pojištění

Základní subjekty pojištění 

Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj.  pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (agent, makléř).

Pojistník  –  osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je oprávněn měnit její obsah nebo ji vypovědět. Je povinen platit pojistné. Má právo stanovit obmyšleného pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Může být zároveň pojištěným.

Pojištěný – osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Má právo na pojistné plnění.

Další subjekty pojištění

Oprávněná osoba – osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění.

Obmyšlený – oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

Poškozený – osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.