1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – úmrtí pojištěného".
2. Přiložte níže uvedené dokumenty.

  • kopii úmrtního listu,
  • kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopie listu o prohlídce mrtvého, kopie pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list vystavila),
  • usnesení nebo protokol policie v případě, že úmrtí šetřila (autonehoda, napadení apod.),
  • pokud není ve smlouvě uvedena obmyšlená osoba (osoba, které vzniká právo na pojistné plnění) vznikne nárok na pojistné plnění osobám podle § 51 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pro zjištění těchto osob uveďte jméno a adresu notáře, který vyřizuje pozůstalost, případně příslušný soud,
  • pokud je obmyšlenou osobou nezletilé dítě, doložte potvrzení soudu o jeho zákonném zástupci nebo souhlas soudu s výplatou plnění nezletilému. Pojišťovna může požadovat i další doklady, např. kopii rodného listu dítěte apod,
  • většina pojišťoven vyžaduje ověřené kopie všech dokladů. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.