Encyklopedický slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví

Obsahuje výklad téměř 1100 pojmů z různých oblastí pojištění a pojišťovnictví. Vysvětluje základní frekventované výrazy, které se vztahují k jednotlivým typům pojistných produktů, organizaci a řízení pojistného trhu nebo k samotné provozní činnosti pojišťoven a jejich ekonomice. Zahrnuje pojmy z pojistného práva, pojistné matematiky, řízení rizik, distribuce atd.

Pokud jde o právo, tento encyklopedický slovník obsahuje jak pojmy z českých právních předpisů, tak i z právních aktů EU, především k pojišťovnictví. V některých případech jsou použity i pojmy z publikovaných návrhů právních aktů EU. Při tvorbě tohoto encyklopedického slovníku byla například využita směrnice o distribuci pojištění a byl významně zohledněn projekt Solventnost II, neboť bylo ve značné míře převzato pojmosloví z rámcové směrnice 2009/138/ES a jiných právních aktů patřících do tohoto projektu. U řady pojmů z českých právních předpisů či právních aktů EU je vždy uveden přesný odkaz, což umožňuje zájemci o danou problematiku vyhledat si příslušný právní předpis a seznámit se blíže s tím, jak je daný pojem v tomto předpise používán. Některé výrazy jsou v encyklopedii rozvinuty od obecného až po konkrétní praktické vymezení.

Encyklopedie je určena široké veřejnosti. Jako vzdělávací pomůcka může posloužit zejména zaměstnancům pojišťoven, osobám vstupujícím do oboru pojišťovnictví, studentům i pedagogům a další odborné veřejnosti, která se při své činnosti zabývá pojištěním a pojišťovnictvím.

 

Otevřít slovník

 

Zpracoval:
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Lektoři:

Drahomír Kubáň

PhDr. Vladimír Přikryl

Mgr. Kamila Šimonová

Zdroje:

 1. Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum requirements for enhancing worker mobility by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights [COM(2007) 603 final].
 2. Anglicko-český právnický slovník, Marta Chromá, LEDA, 1997.
 3. Anglicko-český slovník pojišťovnictví, kolektiv autorů z ČAP, Grada Publishing, a.s., 2003, Česká asociace pojišťoven, 2003.
 4. Anglicko-český výkladový slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA, Česká asociace pojišťoven, leden 2011, www.cap.cz (na této adrese jsou rovněž všechny zdroje použité pro tvorbu tohoto slovníku).
 5. Česko-anglický slovník pojišťovnictví, kolektiv autorů z ČAP, Grada Publishing, a.s., 2007, Česká asociace pojišťoven, 2007.
 6. Česko-anglický právnický slovník, Marta Chromá, LEDA, 2003.
 7. Fachwörterbuch Wirtschaft, Englisch – Deutsch, Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, Stuttgart, 1993.
 8. How insurance works, Insurance Europe, Brussels, 2012.
 9. Kapitoly z pojistné teorie, Jaroslav Daňhel, VŠE, nakladatelství Oeconomica, 2002.
 10. Kolektiv autorů ČAP: Povodně, ČAP, 1998.
 11. Kolektiv autorů ČAP: Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, ČAP, 1996.
 12. Kolektiv autorů ČAP: Životní pojištění, Grada, 2002.
 13. Konsolidované znění Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU vydané Radou Evropské unie dne 15. 4. 2008 (www.euroskop.cz).
 14. Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení, Petr Dobiáš, Leges, s.r.o., 2011.
 15. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 10. 2009, o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP).
 16. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. 11. 2010, o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Evropské komise 2009/79/E.
 17. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 267/2010 ze dne 24. 3. 2010, o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování EU na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Text s významem pro EHP).
 18. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v čl. 81 a 82 smlouvy (Text s významem pro EHP).
 19. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění [COM(2012) 360 final].
 20. Německo-český právnický slovník, Milena Horálková, LEDA, 2003.
 21. Německo-český výkladový slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA, Česká asociace pojišťoven, prosinec 2011, www.cap.cz (na této adrese jsou rovněž všechny zdroje použité pro tvorbu tohoto slovníku).
 22. Ostatní právní akty EU (odkaz vždy u příslušného výkladu pojmu).
 23. Ostatní právní předpisy ČR (odkaz vždy u příslušného výkladu pojmu, například u jednotlivých povinných pojištění provozovaných v ČR).
 24. Ostatní publikace (odkaz vždy u příslušného pojmu).
 25. Pojistné podmínky členských pojišťoven ČAP (odkaz vždy u příslušného pojmu).
 26. Principy pojištění a pojišťovnictví, Eva Ducháčková, Ekopress, s.r.o., 2003.
 27. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/92/ES ze dne 9. 12. 2002, o zprostředkování pojištění.
 28. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES ze dne 3. 6. 2003, o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.
 29. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/60/ES ze dne 26. 10. 2005, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.
 30. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/138/ES ze dne 25. 11. 2009, o zahájení a provozování podnikatelské činnosti v oblasti pojištění a zajištění (Solventnost II).
 31. SMĚRNICE RADY 2003/48/ES ze dne 3. 6. 2003, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb.
 32. SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. 12. 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
 33. Solvency II Glossary, CEA (nyní Insurance Europe) – Groupe Consultatif, Brussels, březen 2007.
 34. Studienbuch Versicherungen für ausländische Versicherungsfachleute, Band I – Grundlagen, GDV, BWV.
 35. Versicherungswörterbuch, Insurance Dictionary, Dictionnaire dʼAssurance, Pojišťovací slovníček, Verlag Versicherungswirtschaft, e.V., Karlsruhe, 1995, herausgegeben von Professor Dr. Heinz Leo Müller-Lutz, München.
 36. Wörterbuch, Linguee, SRN, www.linguee.de.
 37. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
 38. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 39. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.
 40. Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.
 41. Regulace pojišťovnictví v EU, Praha: Professional Publishing, leden 2015, 978-80-7431-146-8.
 42. Pojišťovnictví v globálním prostředí, Praha: Professional Publishing, září 2015, ISBN 978-80-7431-150-5.
 43. Marketing v pojišťovnictví, Praha: Professional Publishing, duben 2016, ISBN 978-80-7431-158-1.
 44. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP).
 45. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 46. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016, o distribuci pojištění (přepracované znění). Text s významem pro EHP (+ další právní akty EU jsou uvedeny v rámci výkladu daného pojmu).