Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.

Jednotlivé zóny ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Při použití povodňového zónování pro jiné účely než pro účely pojištění, je nezbytné podrobné odborné posouzení hodnoceného místa ze strany uživatele.

Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií, jakož i na základě dalších podkladů, např. historických záznamů škod z povodně nebo záplavy v daném území.

 

Zjistit míru nebezpečí

 

Systém povodňového zónování byl vyvinut v letech 2002-2003 pro potřeby členských pojišťoven ČAP. Byl aktualizován v letech 2011-12 a 2018-19 na základě digitálního modelu terénu (DTM) NEXTMap® Europe – Czech Republic firmy Intermap Technologies, Inc, nových matematických a fyzikálních metod modelování povodní a dostupných informací o protipovodňových opatřeních. Povodňové zónování bylo vytvořeno za použití čtyř druhů vstupních informací, přičemž jejich váhy byly stanoveny na základě kolektivního rozhodnutí členů ČAP:

-      map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití dostupných informací o protipovodňových opatřeních;

-      map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití digitálního modelu terénu;

-      map nebezpečí záplav z přívalových dešťů s maximálními hloubkami zaplavení;

-       zóny maximálního možného rozlivu zohledňující historické škody z pojištění povodně a záplavy.

Upozornění: Nezpoplatněné využití je určeno výhradně pro soukromou potřebu fyzických osob. Komerční využití i užití pro interní potřeby právnických osob je podmíněno smluvním vztahem s Intermap Technologies, s.r.o. V okamžiku, kdy klient pro určení povodňové zóny využije portál ČAP, je si plně vědom skutečnosti a bere na vědomí, že informace získané na tomto portálu mají toliko informativní, právně nezávazný charakter. Takto získané informace nemohou být následně využívány ke komerčním účelům. Systém provozuje společnost Intermap Technologies, s.r.o.